Privatlivspolitik

Psykoterapeut Mai Jørgensen ejer og er dataansvarlig for hjemmesiden www.maijoergensen.dk 

Kontaktoplysninger:

Psykoterapeut Mai Jørgensen
Fyrrekrogen 11
6760 Ribe
Telefonnummer: 4076 3587
E-mail: mai@maijoergensen.dk
CVR.: 44294001

Jeg sikrer, at dine persondata behandles og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Hvilke typer af personoplysninger indsamles og opbevares

Jeg indsamler og opbevarer personoplysninger om dig, når der laves aftale om et samarbejde. Oplysninger i form af navn, telefonnummer, evt. e-mailadresse, evt. adresse, indhentes. Cpr. Nr. indsamles kun når det er nødvendigt.

Jeg registrerer korte journalnoter, med det formål at kunne yde den bedst mulige terapi, rådgivning og hjælp. Som psykoterapeut MPF, er jeg ikke forpligtet til at skrive journal. Journalnoter samt andre kontaktoplysninger slettes 6 måneder efter et samtaleforløb er afsluttet hos mig eller efter anmodning fra dig.

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Administration, kontakt og afregning
  • Terapeutisk behandling, rådgivning og hjælp
  • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning.

Du kan til enhver tid bede om at dine personoplysninger slettes.

Kontaktformular via hjemmesiden

Hvis kontaktformularen på min hjemmeside benyttes, behandler jeg de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen. Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Derudover kan der skrives en besked, med uddybning af hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, vil personoplysningerne blive opbevaret så længe samarbejdet er i gang, og vil blive slettet 6 måneder efter endt samarbejde. Hvis henvendelse og korrespondance ikke leder videre til et samarbejde, vil personoplysningerne blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

Tavshedspligt

Jeg har som psykoterapeut, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold som der tales om og erfares under samtalerne.

Fremkommer der oplysninger i samtalerne om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har jeg som psykoterapeut pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra dig, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse.

Samtykke skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.

Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

Jeg kan som psykoterapeut videregive oplysninger, hvis det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensyntagen til den, oplysningerne angår. I et sådant tilfælde skal og vil du blive informeret om de oplysninger, der videregives.

Datahåndtering

Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, optagelser, mailkorrespondance etc. foregår forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet og følger Datatilsynets regler.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger jeg har registreret om dig, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger samt få ret til at få slettet oplysninger.

Hvis du er utilfreds med den måde jeg behandler dine personoplysninger på, vil jeg gerne vide det, og ændre det som du er utilfreds med, hvis muligt.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med min behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder samt finde kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Etiske forpligtigelser

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er jeg forpligtet til at følge foreningens etiske regelsæt. Du kan læse mere på www.psykoterapeutforeningen.dk

Med venlig hilsen

Psykoterapeut Mai Jørgensen

Denne privatlivspolitik er opdateret den 8. november 2023

Cookiepolitik